VEDTÆGTER

THISTED GYMNASTIK & IDRÆTSKULTUR

§ 1

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Thisted Gymnastik & Idrætskultur

Foreningen er en sammenslutning af TIK Gymnastik og Løb samt Tingstrup Gymnastik Forening.

Fusionen er foregået på generalforsamling den 31. marts 2016.

Foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune.

§ 2

FORMÅL

Et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og fælleskabet med gymnastikken som omdrejningspunkt.

§ 3

TILSLUTNING TIL HOVEDORGANISATIONER

Foreningen er tilsluttet et eller flere landsdækkende specialforbund, og er dermed underlagt disse organisationers vedtægter.

§ 4

FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Valg til bestyrelsen gælder for to år ad gangen. Desuden vælger generalforsamlingen minimum en bestyrelsessuppleant, minimum en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Ved det første bestyrelsesmøde senest tre uger efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær. Bestyrelsen kan udpege/ansætte en ekstern kasserer/regnskabsfører. Ved konstitueringen må det sikres, at formanden og kassereren/regnskabsføreren er fyldt 18 år.

Bestyrelsen afholder minimum fire bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne ved et lige antal bestyrelsesmedlemmer er til stede, og kan deltage i drøftelserne. Hvis bestyrelsen består af et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne plus en er til stede, og kan deltage i drøftelserne.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens stemme.

Ved ethvert bestyrelsesmøde skriver sekretæren referat, som godkendes senest på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et bestyrelseshonorar svarende til den maksimale skattefrie omkostningsgodtgørelse pr. år. Dog kan der til den samlede bestyrelse maksimalt udbetales 40.000 kr. pr. år. Hvis bestyrelsen består af et antal medlemmer, som bevirker at det samlede maksimale bestyrelseshonorar overstiger 40.000 kr., fordeles beløbet ligeligt blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

§ 5

ØKONOMI

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.

På hver ordinær generalforsamling fremlægges status og et årsregnskab, som er underskrevet af bestyrelsen.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån sker tegning dog af den samlede bestyrelse.

§ 6

OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan enhver optages, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan klage over afgørelsen på førstkommende generalforsamling.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser i foreningen. Foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7

VALGBARHED

Alle med interesse for foreningens formål og minimum 16 år, er valgbare, og kan vælges til bestyrelsen.

§ 8

STEMMERET

Stemmeret har ethvert medlem, der har betalt kontingent: og er

· fyldt 16 år eller

· forældre til et medlem under 16 år (én forælder pr. medlem)

§ 9

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes én årlig generalforsamling senest tre mdr. efter regnskabsårets afslutning.

Generalforsamlingen skal varsles med 14 dage via foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én uge før selve generalforsamlingen.

Forslag skal anføres på generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Ledelsens vision for fremtiden

4.

Fremlæggelse af regnskab

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af bestyrelsessuppleant

8.

Valg af revisor

9.

Valg af revisorsuppleant

10.

Eventuelt.

 

Der foretages skriftligt valg, såfremt ét medlem ønsker det.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt der ønskes en navneændring, skal det også godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

§ 10

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Foreningens vedtægter kan ændres på enhver ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt samt opnår mindst 2/3-dels flertal af de afgivne gyldige stemmer.

§ 11

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring. Begæringen skal indeholde beskrivelse af, hvad man ønsker behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling varsles, og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 12

FORENINGENS OPLØSNING

Eventuel opløsning af foreningen kan finde sted på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der er mindst 2/3-dels flertal af de afgivne gyldige stemmer. Der kræves skriftlig afstemning.

Hvis foreningen opløses overføres foreningens eventuelle formue og aktiver (herunder redskaber mv.) til formål, som varetager gymnastikkens interesse. Forslag hertil fremlægges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.


Bestyrelsen pr. 27. februar 2022: 
Kenneth Kristensen
Hanne Rysgaard
Susanne Guld
Tine Nilsson
Anja Jacobsen
Lise Gedebjerg
Stefanie Sandbæk Kristensen - suppleant
Ole Madsen - suppleant

Vedtægterne blev revideret på generalforsamlingen den 26. januar 2020.
Vedtægterne blev revideret på generalforsamlingen den 29. januar 2017.
Vedtægterne blev godkendt på generalforsamlingen den 31. marts 2016.